von www.gybon.cz
Autor: admin | Publikováno 21. 11. 2013 v 10:44 | Kategorie: O škole

0_hvezdarnaLetos již uplynulo šestnáct let od doby, kdy se uskutečnil první ročník mezinárodního semináře zaměřeného na přírodní vědy s názvem International Seminar of Science (ISS), který je svojí historií a charakterem v celosvětovém měřítku zcela unikátní. V roce 1997 byla jako třetí škola do tehdejší spolupráce mezi Gymnáziem Boženy Němcové v Hradci Králové a King Edward VII School v Lythamu přizvána i třetí střední škola, Gymnázium Siebold, sídlící v německém Würzburgu, kde se konal i první ročník tohoto semináře. Od té doby se tento projekt pořádá každoročně střídavě v jedné ze tří partnerských škol.
Semináře se vždy účastní dvanáct studentů z pořadatelské školy a šest studentů z každé ze dvou partnerských škol. Studenti jsou ubytováni v rodinách a celý týden se věnují programu zaměřenému na fyzikální téma. Z naší školy se semináře většinou účastní studenti ze sekund a tercií.

Patnáctý seminář v řadě se konal v Lythamu pod odborným vedením Steva Matthewse a za pedagogického dohledu Petra Slezáka a Norberta Mantela. Hlavním tématem semináře byly čočky. Studenti si vyzkoušeli praktickou stavbu teleskopu, pitvali skopové oko, navštívili hvězdárnu a jeden z největších radioteleskopů světa. Na závěr semináře prezentovaly čtyřčlenné skupinky studentů (2 Angličané, 1 Němec, 1 Čech) nabyté poznatky.
V roce 2012 se partnerská škola v Lythamu sloučila s Arnold School pod názvem AKS. V říjnu 2012 doprovázeli Graham Finney a Sarah Hall skupinu z AKS a Petr Slezák skupinu z Gymnázia Boženy Němcové na seminář do Německa. Norbert Mantel zaměřil seminář na obnovitelné zdroje energie. Studenti stavěli sluneční kolektory, prováděli měření na téma „Jak zamezit ztrátám energie v domácnosti“ a pomocí mikroskopů zkoumali základy energetického potenciálu rostlin. Dále studenti navštívili město Norimberk, kde vyslechli výklad o hrůzách fašistického hnutí před druhou světovou válkou. I tento seminář byl zakončen prezentacemi nabytých poznatků, tentokrát před velkým množstvím posluchačů z řad rodičů hostitelských rodin.

Letošní rok se pořádal tradiční seminář na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Dvanáct studentů z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, šest studentů z Gymnázia Siebold ve Würzburgu a šest studentů z AKS v Lythamu se zúčastnilo v týdnu od 4. 11. do 8. 11. 2013 semináře s názvem „Role periodických dějů při objevování exoplanet“. V pondělí prováděli studenti laboratorní měření zaměřená na periodické děje. V úterý navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové a ve středu studenti odjeli zkoumat astronomické aspekty pražského orloje. Ve čtvrtek uskutečnili další experimenty zaměřené na periodické šíření vln prostorem. V pátek potom prezentovali získané poznatky před svými kolegy a učiteli. Seminář byl zakončen kulturním večerem, v němž skupina 24 účastníků semináře zhlédla divadelní představení ve francouzském jazyce v divadle Drak, které pořádalo Francouzské divadlo při Gymnáziu Boženy Němcové.
Celým týdnem studenty po odborné stránce vedl pan Jan Veselý z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, kterému patří velké díky. Celá akce je podporována Evropskou unií a městem Hradec Králové. Velkým dílem přispěly ke zdárnému průběhu semináře i hotel Alessandria, Letní parket Výrava a firma Matulová s. r. o, bez jejich pomoci by tento projekt bylo těžké uskutečnit. Dále pak patří velké dík i vedení Gymnázia Boženy Němcové a všem zaměstnancům gymnázia, kteří seminář připravovali, a také rodičům z hostitelských rodin. Šestice našich studentů se už teď těší na ISS 2014, který se bude konat v anglickém Lythamu.

———————-

Autor: admin | Publiziert 21. 11. 2013 v 10:44 | Kategorie: Über die Schule

0_hvezdarnaSechzehn Jahre sind seit der ersten Ausgabe des internationalen naturwissenschaftlichen Seminars mit dem Titel International Seminar of Science (ISS) vergangen, das in Bezug auf seine Geschichte und Ausrichtung weltweit ziemlich einzigartig ist. Im Jahr 1997 lud das Siebold-Gymnasium in Würzburg die beiden schon zuvor verbundenen Partnerschulen, das Gymnasium Bozena Nemcova in Hradec Kralove und die King Edward VII School in Lytham St. Annes, zur ersten Ausgabe diesen Seminars ein. Seitdem wird das Projekt jährlich veranstaltet, abwechselnd in einer der drei Partnerschulen. An den Seminaren nehmen immer 12 Schüler der Gastgeberschule und je 6 Schüler der Partnerschulen teil. Die Teilnehmer wohnen bei den Familien und die ganze Woche ist einem physikalischen Thema gewidmet. Von unserer Schule (gybon) nehmen die Schüler des zweiten und dritten Jahrgangs teil.
Das fünfzehnte Seminar fand in Lytham unter der professionellen Leitung von Steven Matthews und pädagogischer Begleitung von Norbert Mantel und Peter Slezak statt. Das Hauptthema des Seminars war “Linsen”. Die Schüler versuchten sich darin, ein Teleskop zu bauen, Schafsaugen zu sezieren und besuchten ein Observatorium mit dem größten Radioteleskop der Welt. Die Seminar- und Lern-Ergebisse wurden von Teilgruppen zu 4 Schülern präsentiert (jeweils zwei Engländer, ein deutscher und ein böhmischer Schüler).
2012 vereinigte sich die Partnerschule inLytham mit der ArnoldSchool unter dem Namen AKS. Im Oktober war eine AKS-Gruppe begleitet von Graham Finney and Sarah Hall und eine Gruppe vom Gymnasium Bozena Nemcova mit Peter Slezak zum Seminar in Deutschland. Das Seminar unter Leitung von Norbert Mantel fokussierte das Thema erneuerbare Energien. Die Schüler bauten Solarkollektoren, führten Messungen zur Fragestellung ‘Wie kann man Energieverluste im Haushalt vermeiden’ durch und erforschten mit Hilfe von Mikroskopen Grundlagen des Energiepotentials von Pflanzen. Die Schüler besuchten auch die Stadt Nürnberg wo sie auch eine Führung zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vor dem 2. Weltkrieg anhörten. Das Seminar wurde Abgeschlossen mit der Präsentation des erworbenen Wissens mit viel Zeit vor den Gaseltern und den Familien.
In diesem Jahr (2013) wird das traditionelle Seminar am Gymnasium Bozena Nemcova in Königgrätz gehalten. Zwölf Schüler des Gymnasiums Bozena Nemcova, sechs des Gymnasiums in Würzburg und sechs von der AKS in Lytham nahmen in der Woche vom 4. bis 8.11.2013 unter dem Titel “Die Rolle periodischer Oszillationen bei der Entdeckung von Exoplaneten” daran teil. Am Montag führten die Schüler verschiedene Messungen an Schwingungsvorgängen durch. Am Dienstag besuchten sie die Sternwarte in Hradec Kralove und am Mittwoch untersuchten sie einige Aspekte der Astronomischen Uhr in Prag. Der Donnerstag brachte einige Experimente zur räumlichen Ausbreitung von Schwingungen in form von Wellen hervor. Am Freitag präsentierten sie ihre Lernergebnisse von Klassenkammeraden und Lehrern. Das Seminar endete mit einem Abnde der Kultur bei einem Besuch des französischen Theaters Drak, das vom “Französischen Theater” am Gymnasium Bozena Nemcova vorbereitet worden war. Die ganze woch über wurden die Schüler durch Herrn Jan Vesely vom Observatorium Hradec Kralove professionell angeleitet, dem viel Dank gebührt. Die Veranstaltung wird von der Europäischen Union und der Stadt Hradec Kralove unterstützt. Einen großen Teil zur Organisation und Durchführung hat das Hotel Alessandria (…) beigetragen, ohne dessen Unterstützung die Durchführung so nicht möglich gewesen wäre. Außerdem Vielen Dank an die Leitung des Gymnasium Bozena Nemcova und die Mitarbeiter, die das Seminar vorbereitet haben und ebenso an die Gasteltern und -Familien. Sechs unserer Schüler freuen sich jetzt schon auf ISS 2014, das auf englisch in Lytham abgehalten wird.